Център българо-европейски културни диалози

Инструкция за автори

 


 

Моля имайте предвид, че докладите Ви не могат да бъдат представяни и публикувани в други научни форуми.

Докладите ще бъдат публикувани в Сборник на конференцията, издание на Нов български университет.

 

Моля, изпратете резюметата и докладите си на български и английски език в окончателен вид най-късно до 30 август 2016 г.  

 

  • Указания за форматиране на текст:

Език

Всички резюмета и доклади трябва да бъдат на български и преведени на английски език.

Дължина

Дължината на статията трябва дa e до 15 страници (включително заглавието на статията и бележките под линия).

Титулна страница

Заглавието на статията трябва да бъде последвано от името (имената) на автора (ите) и тяхната институция(и).

Резюме

Резюмето трябва да има минимум 100 думи / максимум 400 думи. То трябва да се постави в полето "Резюме" във формуляра за регистрация.

Ключови думи

Приблизително 5-10 ключови думи (думи или фрази).

Тяло

Целият текст и бележки под линия, трябва да бъдат: шрифт Times New Roman, 12 пункта; междуредие 1,15. Полета на страницата трябва да са 2,4 cm от всички страни. Всички страници трябва да бъдат само портрет.

 

  • Цитиране: Източниците и коментарната литература се цитират в бележки под линия, в края на доклада по следния начин:

описание на книга:
Япова, Кристина. Църковност и музикално мислене. С примери от творчеството на Добри Христов. С., Институт за изкуствознание, 2006, с. 36.

описание на статия в сборник:
Леви, Клер. Диалогизмът като подход в музицирането. – В: Изкуствоведски четения 2006, С., Институт за изследване на изкуствата, 2006, с. 13.

описание на статия в списание:
Генова, Елена. За няколко непубликувани произведения на църковната миниатюрна пластика в български музейни сбирки. – Проблеми на изкуството, 2006, № 1, 43-53.

описание на статия във вестници:
Нейков, Петър. Екзархът и дългът. – Веч. новини, № 11535, 3 май 1990, с. 4.


NB: При повторно цитиране:
Генова, Елена. За няколко непубликувани произведения..., с. 46.

 

  • Изисквания за изображения:

Илюстрациите се представят с резолюция от 300 до 600 dpi, файлови разширения jpg или tif.

 

 

 

 Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture